Gebruikersovereenkomst

GEBRUIKSOVEREENKOMST – FACTORINGVERGELIJKEN

WELKOM BIJ FACTORINGVERGELIJKEN.NL. DEZE “GEBRUIKSOVEREENKOMST” IS VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN ONZE DIENST (ZOALS HIERNA GEDEFINIEERD). LEES DIT DAAROM AANDACHTIG DOOR. ALS U VAN ONZE DIENST GEBRUIK MAAKT, GEEFT U AAN KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST, EN AKKOORD TE ZIJN MET DE INHOUD ERVAN.

1. DEFINITIES

DIENST – IEDERE DIENST DIE FACTORINGVERGELIJKEN VAN TIJD TOT TIJD LEVERT AAN GEBRUIKER, EN ALLE DIENSTEN EN HANDELINGEN DIE DAARUIT MOCHTEN VOORTVLOEIEN.

FACTORINGVERGELIJKEN – WIJ, ZIJNDE SHAWSHANK MEDIA, GEVESTIGD TE AMSTERDAM, KLEINE-GARTMANPLANTSOEN 10 (1017 RR) EN INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 56106823.

GEBRUIKER – U, ZIJNDE DE GEBRUIKER VAN DE DIENST.

GEBRUIKSOVEREENKOMST – DEZE OVEREENKOMST, ZIJNDE DE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS GEBRUIKER) EN ONS (ALS FACTORINGVERGELIJKEN).

FACTORINGOVEREENKOMST – DE OVEREENKOMST DIE GEBRUIKER OP ENIG MOMENT MET EEN FACTORINGMAATSCHAPPIJ AANGAAT.

FACTORINGMAATSCHAPPIJ – IEDERE FACTORINGMAATSCHAPPIJ WAARMEE FACTORINGVERGELIJKEN OP ENIG MOMENT EEN OVEREENKOMST HEEFT / CONTACT ONDERHOUDT.

PRIVACY STATEMENT – HET PRIVACY STATEMENT VAN FACTORINGVERGELIJKEN, BESCHIKBAAR OP: WWW.FACTORINGVERGELIJKEN.NL/PRIVACY-POLICY

WEBSITE – DE WEBSITE WWW.FACTORINGVERGELIJKEN.NL EN ALLE ONDERLIGGENDE PAGINA’S

2. DIENST
FACTORINGVERGELIJKEN BIEDT ZAKELIJKE GEBRUIKERS (I.E. ENTITEITEN DIE DEELNEMEN AAN HET COMMERCIËLE RECHTSVERKEER, EN DUS NIET NATUURLIJKE PERSONEN) DE MOGELIJKHEID OM OP EEN EFFICIËNTE MANIER VRIJBLIJVENDE OFFERTES TE ONTVANGEN VAN EEN (OF MEERDERE) FACTORINGMAATSCHAPPIJ(EN) (DE “DIENST”). FACTORINGVERGELIJKEN TREEDT DAARBIJ OP ALS ADVISEUR (OF: BROKER) VAN DE GEBRUIKER.

3. AANSPRAKELIJKHEID
FACTORINGVERGELIJKEN SPANT ZICH IN OM DE WEBSITE EN HAAR DIENST MET DE GROOTST MOGELIJKE ZORG TOT STAND TE BRENGEN, MAAR KAN NIET GARANDEREN DAT DE WEBSITE OF DIENST VRIJ IS VAN ONJUISTHEDEN. FACTORINGVERGELIJKEN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE U ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST MOCHT LIJDEN, TENZIJ DIE SCHADE IS ONTSTAAN DOOR OPZET, GROVE NALATIGHEID OF BEWUSTE ROEKELOOSHEID VAN FACTORINGVERGELIJKEN.

4. GEBRUIK WEBSITE EN DIENST
U STAAT ER JEGENS FACTORINGVERGELIJKEN VOOR IN DAT U BEVOEGD BENT GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE EN DE DIENST, EN DAT U ZULT HANDELEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GEBRUIKSOVEREENKOMST. DE ACTIVITEITEN DIE U VERRICHT IN HET KADER VAN FACTORINGVERGELIJKEN MOGEN NIET:

OP ONWAARHEDEN ZIJN GEBASEERD OF MISLEIDEND ZIJN;
INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN FACTORINGVERGELIJKEN OF DERDEN, WAARONDER AUTEURSRECHTEN, NABURIGE RECHTEN, MERKENRECHTEN OF ENIGE ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN PRIVACY;
IN STRIJD ZIJN MET ENIGE WET, REGELING, VERORDENING OF ANDERE TOEPASSELIJKE REGELGEVING; OF OP ENIGE WIJZE ANDERSZINS ONRECHTMATIG ZIJN JEGENS FACTORINGVERGELIJKEN OF EEN DERDE.

5. FACTORINGOVEREENKOMST
GEBRUIKER KAN DOOR MIDDEL VAN DE DIENST IN CONTACT TREDEN MET EEN FACTORINGMAATSCHAPPIJ, EN NAAR AANLEIDING HIERVAN KAN ER EEN OVEREENKOMST TOT STAND KOMEN TUSSEN DEZE FACTORINGMAATSCHAPPIJ EN DE GEBRUIKER (DE FACTORINGOVEREENKOMST). FACTORINGVERGELIJKEN IS GEEN PARTIJ BIJ DE FACTORINGOVEREENKOMST, MAAR GEBRUIKER ERKENT DAT FACTORINGVERGELIJKEN WEL BELANG HEEFT BIJ EEN GOEDE UITVOERING DAARVAN. DE GEBRUIKER ZAL ER DAN OOK OP TOEZIEN DAT DE FACTORINGOVEREENKOMST DAN OOK EEN ONHERROEPELIJK DERDENBEDING TEN BEHOEVE VAN FACTORINGVERGELIJKEN BEVAT, WELK FACTORINGVERGELIJKEN IN STAAT STELT NALEVING VAN DE FACTORINGOVEREENKOMST TE VORDEREN. GEBRUIKER ZAL ER OOK OP TOEZIEN DAT FACTORINGVERGELIJKEN IN DE FACTORINGOVEREENKOMST STEEDS WORDT AANGEMERKT ALS DE BROKER (DANWEL: ADVISEUR OF BEMIDDELAAR) VAN GEBRUIKER. DIT KOMT TE VERVALLEN ALS GEBRUIKER AL EERDER IN CONTACT IS GETREDEN MET FACTORINGMAATSCHAPPIJ EN DIT OOK HEEFT AANGEGEVEN OP HET INVULFORMULIER VAN DE WEBSITE.

6. PRIVACY
DOOR DE DIENST TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN OOK AKKOORD TE ZIJN MET ONS PRIVACY STATEMENT, ZOALS BESCHIKBAAR IS GESTELD OP DE WEBSITE: WWW.FACTORINGVERGELIJKEN.NL/PRIVACY-POLICY.

7. OVERIGE BEPALINGEN
DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST BEVAT ALLE AFSPRAKEN DIE PARTIJEN TERZAKE HEBBEN GEMAAKT. ZIJ TREEDT IN DE PLAATS VAN ALLE EERDERE AFSPRAKEN EN OVEREENKOMSTEN DIE PARTIJEN HEBBEN GEMAAKT. MONDELINGE MEDEDELINGEN, TOEZEGGINGEN OF AFSPRAKEN HEBBEN GEEN RECHTSKRACHT, TENZIJ DEZE SCHRIFTELIJK ZIJN BEVESTIGD.

INDIEN ÉÉN OF MEER BEPALINGEN VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST NIETIG ZIJN OF VERNIETIGD WORDEN, BLIJVEN DE OVERIGE BEPALINGEN ONVERMINDERD VAN KRACHT.

OP DE GEBRUIKSOVEREENKOMST IS NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING EN ALLE EVENTUEEL DAARUIT VOORTVLOEIENDE GESCHILLEN ZULLEN EXCLUSIEF WORDEN VOORGELEGD AAN DE BEVOEGDE RECHTER TE AMSTERDAM.

Gratis & vrijblijvend offertes vergelijken
secure sft SSL

Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en Privacybeleid.

Bekend van o.a.:
DiTij Logo Elsevier Logo FD Logo Sprout Logo
Nu alleen via deze site TIJDELIJK gratis White Paper:

8 essentiële Factoring

Do’s & Don’ts
Lees meer